4 werknemers op kantoor

Blog | Zeven tips om maatschappelijk verantwoord te ondernemen


De toekomst is aan de ondernemers die een maatschappelijk verantwoord beleid vooropstellen. Duurzaamheid en de ethische visie van bedrijven winnen aan belang. Deze tips bieden een inzicht in waar het steeds meer om draait.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven van nu. Het gaat om meer dan een planeetvriendelijke koers. Duurzaamheid wordt nagestreefd in zowel de milieucriteria als de sociale en bestuurscriteria voor de activiteiten van een bedrijf. Hoe zich dat in de praktijk vertaalt, illustreren onderstaande tips voor ondernemers.


Tip 1: kies voor een groene visie op mobiliteit

Wie inzet op duurzaam ondernemen, die houdt rekening met de impact van haar beleid op de planeet. Dan is een groen wagenpark vanzelfsprekend. Maar een milieuvriendelijk mobiliteitsbeleid wil ook zeggen dat werknemers worden aangespoord om het openbaar vervoer te gebruiken. Voorzien in trein- of busabonnementen kan dan bijdragen. Een centraal gelegen en dus makkelijk te bereiken bedrijfslocatie ligt eveneens voor de hand.


Tip 2: zet in op een divers personeelsbestand

Sociale criteria maken deel uit van een maatschappelijk verantwoorde koers. Het houdt in dat een onderneming onder meer een divers personeelsbestand nastreeft. Dat kan het doen door minderheden in dienst te nemen en kansen te bieden aan mensen voor wie het minder voor de hand ligt om (nog) een job te vinden of carrière te maken - bijvoorbeeld: werknemers ouder dan vijftig.

Een diversiteitsbeleid houdt ook rekening met het potentieel van elke werknemer. Het is onvoldoende om louter diversiteit te tolereren. Mensen met specifieke kennis en vaardigheden horen een functie te hebben waar die ten volle tot hun recht kunnen komen.


Tip 3: een leefbare werkplek is veel waard

Elke onderneming die een grote druk zet op haar werknemers, die betaalt daar vroeg of laat de prijs voor. Mensen vallen uit door burn-outs en andere klachten. Daarom is het belangrijk om ten alle tijde de werkdruk aanvaardbaar te houden. Een bedrijfscultuur die bijvoorbeeld verwacht dat werknemers ook buiten de kantooruren en in het weekend bereikbaar zijn, is uit den boze. Aanspreekpunten voor klachten en een vooral open sfeer zonder taboes kunnen een verschil betekenen.


Tip 4: wees alert voor de bedrijven met wie je in zee gaat

Ethisch verantwoord ondernemen betekent dat je als bedrijf eveneens hoge eisen stelt aan je klanten en leveranciers. Enkel wie consequent is, kan geloofwaardig zijn en zal een verschil betekenen. Beroep doen op een leverancier die bekend staat om bedenkelijke praktijken op het vlak van milieu of tewerkstelling, staat dan haaks op de waarden die jouw bedrijf zelf vooropstelt.

Bovendien straalt het negatief af op je onderneming. Wees daarom waakzaam. Een goede reputatie is immers sneller om zeep dan hersteld. Naast de klassieke media kunnen ook sociale media ruchtbaarheid geven aan omstreden deals, wat verstrekkende gevolgen kan hebben.


Tip 5: behandel je werknemers gelijk, vermijd privileges

Governance is een minder zichtbaar, maar even belangrijk criterium in ethisch handelen als bedrijf. Het behelst de manier waarop het bedrijf wordt geleid. Gulle bonussen toekennen aan kaderleden maar loonsverhoging weigeren voor arbeiders en bedienden, dat past niet in dat plaatje. Corruptie en gesjoemel niet kordaat aanpakken, kan dan evenmin.

Een onderneming die hierop inzet, stelt openheid en transparantie voorop. Het zal nooit de belangen van één groep werknemers centraal stellen ten nadele van een andere groep.


Tip 6: ga verspilling tegen op alle terreinen

Hoe groter een onderneming is, hoe meer kans er bestaat dat verkwisting ongemerkt kan plaatsvinden. Het kan gaan om grondstoffen of energie, maar ook een verspilling van middelen is niet uitgesloten. Dat kan zich vertalen in verplaatsingen of zakenreizen die niet essentieel zijn. Ze hebben een impact op de planeet die kan vermeden worden.

Bekijk daarom nauwgezet per dienst wat noodzakelijk is en wat een verspilling van tijd en middelen is. Maar wees ook niet tolerant ten aanzien van verkwisting in het dagelijks leven: van voedseloverschotten in de bedrijfskeuken tot hallen die de klok rond verlicht zijn terwijl er ’s nachts niemand is.


Tip 7: maak je maatschappelijk verantwoord ondernemen kenbaar

Een belangrijk facet van zulk beleid is de ruchtbaarheid die eraan wordt gegeven. Maak tegenover je werknemers en de buitenwereld geen geheim van de koers die je vooropstelt. Leg uit waarom het belangrijk is om zo te handelen. Bewustmaking is niet enkel een taak van de overheid, maar van de hele maatschappij. Leg uit waarom je als werkgever waakt over duurzaamheid, de impact van keuzes op de planeet en het najagen van een evenwichtige balans tussen werk en privé. Het vergroot het draagvlak, en daar heeft uiteindelijk iedereen bij te winnen. Informeren en sensibiliseren gaan meer dan ooit hand in hand.