Privacy en Cookies

Privacy Statement

Inleiding

Dit is het Privacy statement van OpenCompanies B.V. handelend onder de naam GraydonGo, hierna GraydonGo (dochteronderneming van Graydon Holding N.V.)


GraydonGo verwerkt persoonsgegevens als onderdeel van haar diensten en verantwoordelijkheden. In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden. We leggen tevens uit voor welke diensten we de gegevens verwerken en welke rechtsgrondslag dit mogelijk maakt. Het delen van gegevens met andere partijen wordt ook besproken, evenals de verwerking van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens wordt behandeld in combinatie met de bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Tot slot volgt een paragraaf met uitleg over jouw rechten als betrokkene, over de mogelijkheid een klacht in te dienen of om contact op te nemen met GraydonGo.

Inhoud

 1. De visie van GraydonGo (op privacy)
 2. Voor welke doeleinden verzamelt GraydonGo persoonsgegevens?
 3. Wat zijn de gerechtvaardigde gronden op basis waarvan GraydonGo persoonsgegevens verwerkt?
 4. Maakt GraydonGo gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?
 5. Deelt GraydonGo persoonsgegevens met andere partijen?
 6. Draagt GraydonGo gegevens over buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
 7. Hoe beveiligt GraydonGo jouw persoonsgegevens?
 8. Hoe lang bewaart GraydonGo mijn gegevens?
 9. Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?
 10. Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 11. Hoe kan ik contact met GraydonGo opnemen?
 12. Privacy & Persoonsgegevens: Hoe werkt dit in de praktijk?
 13. Cookieverklaring

Bekijk de Privacy Statement van Graydon

1.1 De visie van GraydonGo (op privacy)

GraydonGo is van mening dat transparantie het vertrouwen tussen bedrijven vergroot. Wanneer bedrijven een duidelijk beeld hebben van hun kansen en risico's, opent dat de weg naar vruchtbare samenwerking, worden deals gesloten en worden ideeën werkelijkheid. De missie van GraydonGo is de toonaangevende leverancier van innovatieve inzichten in onze kernmarkten te zijn, waarmee onze klanten zakelijke kansen kunnen identificeren en waarop zij met de juiste B2B-partners kunnen inspelen en deze verder ontwikkelen.

Op basis van deze informatie genereert GraydonGo economische, financiële en commerciële inzichten van onschatbare waarde, die onze klanten in staat stellen betere zakelijke beslissingen te nemen en uiteindelijk een concurrentievoordeel te behalen. GraydonGo wil een vertrouwde partner zijn voor zijn klanten, een goede reputatie handhaven en oprechte betrouwbaarheid uitstralen, zowel in binnen- als buitenland. Het nalevingsbeleid van GraydonGo moet daarom zichtbaar en proactief zijn.

GraydonGo verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige, veilige en betrouwbare manier. Wij vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in onze organisatie en onze diensten en producten. Daarom doen we graag alles wat we kunnen om je privacy te beschermen. De regels voor de bescherming van jouw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen ‘AVG’), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op naleving van deze wet. De AVG is voor onze sector een van de grootste wijzigingen in de regelgeving in het afgelopen decennium. Data vormen de kern van de activiteiten van GraydonGo en van de manier waarop we onze klanten van dienst zijn. GraydonGo vindt de AVG van het grootste belang.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle data die kunnen worden herleid tot een persoon, een zogenaamde betrokkene. Voorbeelden zijn je naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Soms aggregeren of anonimiseren we je persoonsgegevens, zodat je niet meer als persoon traceerbaar bent. Een betrokkene kan een klant, een medewerker of een andere persoon zijn wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

1.2 Uit welke bronnen verzamelen wij persoonsgegevens?

GraydonGo gebruikt verschillende bronnen om persoonsgegevens te verzamelen:

De informatie uit de openbare bronnen die door GraydonGo wordt gebruikt, wordt verkregen door Graydon Nederland, dit zijn onder meer:

 • websites van bedrijven, en openbare registers zoals het handelsregister, kadaster, stelsel van jaarrekeningen van de Kamer van Koophandel, insolventieregister, register van curatoren en register schuldsanering;
 • registers voor verificatie en signalering van openbare documenten;
 • vermeldingen in de Staatscourant en dag- en weekbladen, en andere bronnen die voor eenieder toegankelijk zijn, zoals de reeds door de betrokken persoon verstrekte gegevens of gegevens die door hun acties openbaar zijn gemaakt via sociale netwerken of andere media;
 • nationale en internationale sanctielijsten;
 • buitenlandse equivalenten van de onder (a) tot (d) genoemde bronnen.

De niet-openbare bronnen waaruit GraydonGo persoonsgegevens kan verkrijgen, zijn onder meer:

 • de betrokkene zelf, met inbegrip van degenen die de betrokkene vertegenwoordigen en degenen die door de betrokkene daartoe zijn gemachtigd;
 • klanten van GraydonGo en anderen die een zakelijke of financiële relatie (waaronder een arbeidsrelatie) met ons hebben die relevant is voor het doel van het verzamelen en verwerken van data;
 • commerciële partijen en bedrijven waarmee GraydonGo zaken doet.

1.3 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van gegevens?

GraydonGo is de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens voor de doeleinden die worden vermeld in paragraaf 2 het credit management.

1.4 Wie is de Functionaris voor Gegevensbescherming?

De Functionaris voor Gegevensbescherming (‘FG’ ook wel Data Protection Officer en ‘DPO’ genoemd) van GraydonGo en binnen de Graydon Group is Katleen Mertens. De Functionaris voor Gegevensbescherming ziet toe op de naleving van de privacywetgeving en -voorschriften en is de contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Data Protection Officer

Katleen Mertens

[email protected]

+32 (0)3 280 88 00

2. Voor welke doeleinden verzamelt GraydonGo persoonsgegevens?

Credit management

GraydonGo ondersteunt bedrijven en instellingen op het gebied van credit management activiteiten door middel van het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens over natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet in een kredietscore- of kredietinformatierapport, ter ondersteuning van de voorbereiding en/of afwikkeling van de bedrijven en/of instellingen die zelf beslissingen nemen over:

 • het identificeren, toetsen en/of selecteren van potentiële handelspartners;
 • het al dan niet aangaan, voortzetten en/of beëindigen van handelstransacties;
 • het vaststellen van de voorwaarden waaronder deze handelstransacties plaatsvinden, waaronder met name het verstrekken van kredieten of het verstrekken van een (handels)krediet;
 • het vaststellen van (toekomstige) terugwinnings-, invorderings- en verhaalmogelijkheden en/of kredietwaardigheid;
 • het verstrekken van de hierboven vermelde persoonsgegevens aan derden, die deze persoonsgegevens verder verwerken op dezelfde gronden als de hiervoor vermelde.

Andere doeleinden

 • De verwerking van persoonsgegevens om de producten en ervaringen van de bezoekers van onze websites te verbeteren, om klanten producten en diensten te bieden die bij GraydonGo zijn aangevraagd en om reclame te maken voor de aangeboden diensten;
 • Contact opnemen met klanten over producten en diensten die van belang zijn voor de klant, op voorwaarde dat hiervoor toestemming is gegeven, of in het geval dat een product of dienst door de klant al bij ons is aangevraagd en de door ons beoogde communicatie met de klant relevant is voor of verband houdt met die eerdere aanvraag en plaatsvindt binnen de periode die is vastgesteld door toepasselijke wetgeving.

3. Wat zijn de gerechtvaardigde gronden op basis waarvan GraydonGo persoonsgegevens verwerkt?

Toestemming: De betrokkene heeft zijn of haar ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking verleend.
Als jij als betrokkene op de website van GraydonGo contactformulieren invult om bijvoorbeeld kredietinformatie op te vragen, moet je jouw persoonsgegevens vermelden, zoals je naam, bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer. GraydonGo gebruikt deze informatie alleen voor het doel waarvoor deze is bedoeld: om je de gevraagde dienst te leveren en informatie te verstrekken. Jouw persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

Overeenkomst: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkene partij is. Dit criterium is van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals een arbeidsovereenkomst, koopovereenkomst of huurovereenkomst.

Wettelijke verplichting: Gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan GraydonGo is onderworpen.

Gerechtvaardigd belang: De verwerking van persoonsgegevens met als doel het aanbieden en verstrekken van commerciële informatie, evenals de ontwikkeling van deze diensten, is noodzakelijk met het oog op het gerechtvaardigd belang van GraydonGo of zijn klant. Het doel van deze verwerking is bedrijven in staat te stellen hun financiële risico's te beheren, zich te beschermen tegen fraude, te weten met wie zij zakendoen, te voldoen aan nalevings- en reglementaire verplichtingen en meer inzicht te krijgen in organisaties, sectoren en markten. Verwerking van persoonsgegevens op deze gronden vindt niet plaats als de belangen van de persoon wiens gegevens worden verwerkt, zwaarder wegen.

4. Maakt GraydonGo gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

GraydonGo maakt gebruik van geautomatiseerde verwerking bij het vaststellen van de kredietscore van een bedrijf. Het gaat daarbij om de geautomatiseerde verwerking van bedrijfsgegevens en/of persoonsgegevens, in combinatie met statistische en/of demografische gegevens, om vervolgens door middel van een logisch en transparant rekenmodel met wegingsfactoren tot een kredietprofiel te komen. De kredietscore voorspelt of een bedrijf zijn handelsactiviteiten waarschijnlijk blijft voortzetten, zijn rekeningen op tijd betaalt, krediet ontvangt of dat er specifieke risico's aan het bedrijf verbonden zijn. Het resultaat is een risico-indicatie. GraydonGo verbindt geen juridische consequenties aan deze kredietscore. GraydonGo neemt geen beslissingen over een organisatie en adviseert klanten niet om al dan niet zaken te doen met een organisatie.

We maken gebruik van automatische verwerking om vast te stellen of iemand een potentiële klant voor ons is. Om te bepalen of iemand een interessant prospect is, vindt binnen het systeem geautomatiseerde verwerking plaats van bijvoorbeeld de klikgeschiedenis op de website of in e-mails en het verzoek om informatie op de website. Op basis van deze informatie wordt een score berekend door middel van een logisch en transparant rekenmodel met wegingsfactoren. Op basis van de score neemt GraydonGo contact op met een potentiële klant. Er zijn geen juridische gevolgen verbonden aan deze automatische verwerking, en er zijn ook geen aanmerkelijke gevolgen voor de betrokkenen, ongeacht of GraydonGo op basis van de score al dan niet contact opneemt met de potentiële klant.

5. Deelt GraydonGo persoonsgegevens met andere partijen?

Wij delen geen interne marketingdata, waaronder persoonsgegevens, met iemand buiten GraydonGo. Marketingdata wordt gedeeld binnen de ondernemingen (Graydon Belgium NV, Graydon United Kingdom Ltd, Graydon Nederland BV en Graydon Incasso BV).

De kernactiviteit van GraydonGo is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens voor de levering van handelsinformatiediensten (commerciële gegevens). GraydonGo deelt deze commerciële gegevens met:

 • klanten - bedrijven en organisaties waarmee GraydonGo een overeenkomst aangaat om data te kopen of toegang daartoe te verkrijgen;
 • entiteiten binnen Graydon - Graydon Belgium NV, Graydon United Kingdom Ltd, Graydon Nederland BV, Giant-net BV en Graydon Incasso BV;
 • leveranciers - bedrijven en organisaties waarmee GraydonGo een overeenkomst aangaat om data te kopen of toegang daartoe te verkrijgen;

6. Draagt GraydonGo gegevens over buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

GraydonGo draagt alleen gegevens over buiten de EER als het land volgens de Europese Commissie over een voldoende niveau van gegevensbescherming beschikt of als er extra voorzorgsmaatregelen zijn genomen (modelcontractbepalingen) met deze partijen om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met AVG-normen.

7. Hoe beveiligt GraydonGo jouw persoonsgegevens?

GraydonGo vindt de bescherming van de privacy en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens zeer belangrijk en zorgt daarom voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en elke vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Hoe lang bewaart GraydonGo mijn gegevens?

GraydonGo zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die door GraydonGo worden verwerkt ten behoeve van hun handelsinformatiediensten juist, adequaat, relevant en actueel zijn. GraydonGo neemt alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens te verwijderen als blijkt dat de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden onjuist, niet langer voldoende, relevant of actueel zijn.

9. Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

GraydonGo doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens juist en actueel zijn. jij kunt GraydonGo vragen je persoonsgegevens die zijn opgeslagen door GraydonGo aan je te verstrekken (recht van inzage). Als de informatie onjuistheden bevat, onvolledig is of niet relevant voor het doel van de verwerking of anderszins in strijd is met een wettelijke vereiste, kunt je GraydonGo verzoeken deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen (recht op rectificatie en recht op verwijdering).

Bovendien kun je ook je recht uitoefenen om:

 • de verwerking van je gegevens te beperken (recht op beperking van verwerking);
 • je gegevens over te dragen, wanneer je gegevens automatisch worden verwerkt op basis van een overeenkomst of toestemming (dataportabiliteit);
 • bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens; wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking.

Als je jouw rechten wilt uitoefenen, kunt je een verzoek daartoe indienen bij GraydonGo. Je kunt je verzoek, vergezeld van een ondertekend kopie van je identiteitsbewijs waarbij je jouw Burgerservicenummer en een foto kunt doorhalen (Tip: op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken kun je via een tool je legitimatie zo bewerken dat het veilig is om te versturen), naar GraydonGo sturen. Dit kan per e-mail: [email protected], of per post te richten aan: GraydonGo BV, t.a.v. Service, Postbus 12525, 1100 AM Amsterdam. We zullen binnen een maand op je verzoek reageren.

10. Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent. Maar ook als we er alles aan doen om dit te bereiken, is het mogelijk dat je niet tevreden bent. Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je klacht de bescherming van persoonsgegevens betreft. Dit is mogelijk via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe kan ik contact met GraydonGo opnemen?

Wilt je graag meer weten over de visie van GraydonGo op privacy, of heb je een vraag of suggestie? Je kunt contact met ons opnemen via e-mail: [email protected], of per post, te richten aan: GraydonGo BV, t.a.v. Service, Postbus 12525, 1100 AM Amsterdam.

Dit Privacy statement wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Wij raden je daarom aan regelmatig onze Privacy statement te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Dit Privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op: 8 augustus 2018.

Contact opnemen met Graydon over de AVG

12. Privacy & Persoonsgegevens: Hoe werkt dit in de praktijk?

Video door Graydon Nederland.

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website met de pagina’s meegestuurd wordt. De cookie wordt dan door de internetbrowser (zoals Internet Explorer, Safari, Chome) op de harde schijf van je computer, tablet of smartphone opgeslagen. De informatie uit de cookie wordt bij een later bezoek van de website weer herkend.

Overige technieken vergelijkbaar met cookies

Naast cookies kunnen ook andere vergelijkbare technologieën, zoals web beacons, pixels en JavaScripts, informatie over je bezoek aan de website opslaan.

Van welk type cookies maakt GraydonGo gebruik?

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies en vergelijkbare technologieën onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. GraydonGo maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele en technische cookies
 • Analytische cookies
 • Tracking cookies
 • Social media plugins
 • Cookies van derde partijen

Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website, door wie ze worden gebruikt, voor hoe lang en voor welke doeleinden.

Functionele en technische cookies

Functionele en technische cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website werkt. Deze cookies bieden je gebruiksgemak bij het bezoeken van onze website. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je emailadres en voorkeuren, zoals taalinstellingen, worden onthouden.

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Deze cookies hebben geen of geringe impact op je privacy, maar desalniettemin hechten we er belang aan om je hier over te informeren. Wij willen hier graag transparant over zijn.

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies om surfgedrag van je als websitebezoeker vast te leggen, zodat het mogelijk is om jou op basis hiervan gepersonaliseerde aanbevelingen te laten zien. Tevens maken tracking cookies het mogelijk om jou als bezoeker op websites van derden te herkennen.

Social media plugins

Social media plugins maken onderdeel uit van de tracking cookies. Social media plugins zijn cookies die gebruikt worden om social mediamodules aan te bieden op de website van GraydonGo. Social media plugins stellen je als websitebezoeker in staat om berichten van onze website eenvoudig te delen met jouw netwerk. De social media plugins die op de website van GraydonGo worden gebruikt, zijn [Facebook & LinkedIn]. Deze internationale social media bedrijven verzamelen hiermee gegevens om gebruikersprofielen te verrijken. Deze bedrijven hebben dus inzicht in jouw bezoek aan onze website(s) en voegen deze informatie toe aan de informatie die deze bedrijven al over je hebben, bijvoorbeeld omdat je daar een account hebt.

Cookies en derde partijen

Derde partijen plaatsen ook cookies op de websites van GraydonGo. Dit kunnen mediabureaus, advertentienetwerken, adverteerders en social media partijen zijn. Advertentienetwerken en mediabureaus zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen GraydonGo en adverteerders.

Voor de cookies die deze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen van deze partijen die zij op hun eigen website daarover geven; zie de links in de onderstaande tabellen. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. GraydonGo heeft daar geen invloed op.

Intrekken toestemming of aanpassen cookie-instellingen

Als je bijvoorbeeld niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen, dan kun je via je browserinstellingen je cookie-instellingen aanpassen. Daar kun je ook de cookies verwijderen die al geplaatst zijn door websites. Let erop dat je de instellingen voor elke browser, computer en elk ander mobiel apparaat dat je gebruikt afzonderlijk moet aanpassen.

Het verschilt per browser hoe je de instellingen kunt aanpassen. Via onderstaande links kom je direct bij de handleiding van de verschillende browsers om je cookie-instellingen te wijzigen:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari

Slotbepaling

Deze cookieverklaring kan veranderen wanneer de regels omtrent cookies veranderen. Raadpleeg daarom altijd onze website voor ons actuele cookieverklaring. Datum: 24 mei 2018