Algemene voorwaarden tot mei 2016


Algemene voorwaarden GraydonGo: OpenCompanies B.V. handelend onder de naam GraydonGo, hierna te noemen: GraydonGo (Dochteronderneming van Graydon Holding N.V.)

Algemeen Deel

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

GraydonGo: GraydonGo BV, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

De opdrachtgever: De opdrachtgever van GraydonGo, zijnde iedere (rechts)persoon die met GraydonGo een overeenkomst heeft gesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgena(a)m(en).

Afnemer: De (rechts)persoon ten behoeve van wie de opdrachtgever heeft bedongen dat die (rechts)persoon van de producten en/of diensten van Open Companies gebruik mag maken. De hiermee door de afnemer verbruikte eenheden komen ten laste van de opdrachtgever. Alle overige contractueel verschuldigde kosten worden aan de afnemer in rekening gebracht. Schriftelijk kunnen ter zake afwijkende afspraken worden gemaakt.

Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van specifieke producten en / of diensten door GraydonGo aan de opdrachtgever. Eenheden: Verrekeneenheden met een bij de overeenkomst bepaalde eurowaarde. Deze eenheden worden voluit Credit Management Eenheden genoemd.

Prijzen: De prijzen worden, tenzij anders aangegeven, uitgedrukt in eenheden.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GraydonGo en de opdrachtgever waarop GraydonGo deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Bij deze algemene voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden gevoegd betreffende de door GraydonGo te leveren specifieke producten of diensten. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden. In geval van afwijking en/of tegenstrijdigheid tussen e inhoud of strekking van de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende voorwaarden. Waar in de algemene- en/of aanvullende voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever, dient tevens te worden begrepen de afnemer(s), tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GraydonGo, wanneer door GraydonGo bij de uitvoering ervan derden worden ingeschakeld.

2.4 Afwijkingen op deze algemene- en/of aanvullende voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

2.5 Inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

2.6 Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. GraydonGo en de opdrachtgever zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 De door GraydonGo gemaakte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. GraydonGo is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2 Een opdracht van de opdrachtgever aan GraydonGo, waaraan geen aanbieding of offerte van GraydonGo is voorafgegaan, bindt GraydonGo niet eerder dan na haar schriftelijke bevestiging.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte, is GraydonGo daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GraydonGo schriftelijk anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht GraydonGo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aan aanbiedingen of offertes als bedoeld in artikel 3.1 kunnen zonder dat binnen de geldigheidsduur van 30 dagen aanvaarding door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden door de opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

3.7 GraydonGo is te allen tijde gerechtigd een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 GraydonGo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een redelijk en bekwaam handelende opdrachtnemer kunnen worden gesteld uitvoeren. Voorts zal GraydonGo met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft GraydonGo het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.

4.3 Indien GraydonGo van een afnemer een opdracht ontvangt tot het leveren van producten of diensten, wordt de opdracht overeenkomstig de voor de opdrachtgever geldende algemene- en aanvullende voorwaarden en (eenheden-)prijzen uitgevoerd. Indien GraydonGo een opdracht ontvangt van een afnemer, is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit die opdracht. De opdrachtgever is gehouden aan alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen jegens GraydonGo te voldoen, als ware de opdracht door de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever is voorts gehouden GraydonGo duidelijke instructies te verschaffen ter zake het verstrekken van opdrachten aan GraydonGo door afnemers. Alvorens door GraydonGo uitvoering zal worden gegeven aan de opdracht van de afnemer, dient de opdrachtgever in iedergeval kenbaar te maken op welke wijze deze zich jegens GraydonGo dient te identificeren.

4.4 GraydonGo kan met de opdrachtgever of afnemer overeenkomen dat facturering zal geschieden op basis van nacalculatie.

4.5 GraydonGo kan met de opdrachtgever of afnemer overeenkomen dat facturering zal geschieden op basis van nacalculatie.

4.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GraydonGo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op eerste verzoek van GraydonGo aan haar te verstrekken. Geeft de opdrachtgever geen gehoor aan het verzoek van GraydonGo, komt GraydonGo het recht toe de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten respectievelijk de opdracht te beëindigen. De als gevolg van deze opschorting respectievelijk beëindiging van de opdracht door GraydonGo te maken kosten en/ of te derven winst dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

4.7 GraydonGo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat GraydonGo is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor GraydonGo zondermeer kenbaar was.

4.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan GraydonGo de uitvoering van onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.9 Indien door GraydonGo, of door haar ingeschakelde derden, in het kader van de uitvoering van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever, of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.10 De opdrachtgever vrijwaart GraydonGo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

4.11 Indien GraydonGo een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze steeds indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn en overschrijding van die termijn geeft de opdrachtgever nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever GraydonGo schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. GraydonGo zal de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal GraydonGo de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal GraydonGo schriftelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.

Artikel 6: Duur van de overeenkomst, verlenging en opzegging

6.1 Overeenkomsten tussen GraydonGo en de opdrachtgever worden steeds aangegaan voor de duur van tenminste één jaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 Opzegging van de overeenkomst kan alleen geschieden (bij aangetekend schrijven) tegen het einde van de uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.3, overeengekomen contractstermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.3 Heeft geen (tijdige) opzegging plaatsgehad, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend voor een gelijke periode gecontinueerd.

6.4 Verlenging geschiedt steeds onder dezelfde voorwaarden en bepalingen en tegen de op het moment van verlenging geldende eenheidsprijs en overige tarieven.

6.5 Inflatoire, economische, politieke of bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven GraydonGo het recht de prijzen van eenheden en de prijzen van producten of diensten die niet in eenheden worden gefactureerd bij (voortijdige) verlenging van de overeenkomst te verhogen. Dezelfde ontwikkelingen geven GraydonGo ook het recht lopende een overeenkomst haar prijzen te wijzigen. Alleen in dat laatste geval is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst binnen één maand na mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij deze prijsverhoging voortvloeit uit wettelijk voorschrift. Bij gebreke van ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt de opdrachtgever geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.

Artikel 7: Eenheden

7.1 De opdrachtgever kan voor de honorering van de door hem van GraydonGo te betrekken producten en diensten bij overeenkomst vooraf een hoeveelheid eenheden aankopen en reserveren, welke eenheden een geldigheidsduur hebben die gelijk is aan de duur van de betreffende overeenkomst. Een overeenkomst tot aankoop en reservering van eenheden geldt voor tenminste één jaar en wordt tegen de dan geldende prijs van de eenheden stilzwijgend voor een gelijke periode en voor hetzelfde aantal eenheden als de voorafgaande overeenkomst gecontinueerd, behoudens schriftelijke opzegging van de overeenkomst tenminste 1 maand vóór de expiratiedatum. Aangekochte en gereserveerde eenheden welke niet tijdig zijn verbruikt, vervallen, tenzij artikel 7.2 van toepassing is. Restitutie van de aankoopprijs van vervallen eenheden is uitgesloten.

7.2 De overeenkomst tot aankoop en reservering van eenheden wordt voorts geacht voor een gelijke periode te zijn verlengd vanaf de dag waarop een opdracht aan GraydonGo wordt verstrekt, voor de uitvoering waarvan door de opdrachtgever meer eenheden zijn benodigd en verschuldigd dan hem in het kader van de lopende overeenkomst tot aankoop en reservering van eenheden nog ter beschikking staan. Verlenging geschiedt onder dezelfde voorwaarden en bepalingen, voor een gelijke periode en hetzelfde aantal eenheden als de voorafgaande overeenkomst en tegen de op het moment van verlenging geldende eenheidsprijs en overige tarieven.

7.3 De aangekochte en gereserveerde eenheden worden vooraf door GraydonGo aan de opdrachtgever gefactureerd hetzij alle eenheden ineens, hetzij in een in de overeenkomst vastgelegd aantal termijnen. Betaling van deze facturen dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.

7.4 Indien automatische verlenging van de overeenkomst als bedoeld in de artikelen 7.1 en 7.2 in de overeenkomst expliciet is uitgesloten, worden de door de opdrachtgever wegens afgenomen producten en/of diensten verbruikte eenheden boven het aantal eenheden als bij overeenkomst aangekocht en gereserveerd, achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht tegen een prijs per eenheid zoals in de oorspronkelijke overeenkomst vastgelegd.

7.5 Indien er vooraf eenheden zijn gereserveerd is het eenhedenverbruik op elk gewenst moment door de opdrachtgever online op de website van GraydonGo te raadplegen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor (het bewaken van een) eventuele overschrijding van het eenhedentegoed.

7.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 7.1 kan tussen GraydonGo en opdrachtgever worden overeengekomen, dat de opdrachtgever niet vooraf een hoeveelheid eenheden aankoopt en reserveert, maar gebruik maakt van de producten en diensten van GraydonGo tegen de overeengekomen eenhedenprijs en waarbij achteraf verschuldigde eenheden aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Ook een dergelijke overeenkomst geldt voor tenminste één jaar en wordt tegen de dan geldende eenhedenprijs en tarieven stilzwijgend voor een gelijke periode en voor hetzelfde aantal eenheden als in het kader van de voorafgaande overeenkomst verbruikt gecontinueerd, behoudens schriftelijke opzegging van de overeenkomst tenminste 1 maand vóór de expiratiedatum.

7.7 De onder artikel 7.6 bedoelde eenheden worden achteraf op de laatste dag van de maand, waarin deze eenheden zijn verbruikt aan de opdrachtgever gefactureerd. Betaling van deze facturen dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.

Artikel 8: Betaling, contractuele rente en incassokosten

8.1 Betaling dient te geschieden op de door GraydonGo bij de overeenkomst vastgestelde wijze, dit kunnen onder andere de volgende betaalwijze zijn: creditcard, Ideal, Paypal, automatische incasso, eenmalige machtiging en op factuur. De factureringsfrequentie zoals per directe betaling, keer, maand, kwartaal of anderszins wordt ook door GraydonGo vastgesteld bij de overeenkomst. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Betaling op factuur dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op een door GraydonGo aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3 Wanneer betaling door opdrachtgever bij herhaling onmogelijk is gebleken vanwege ontoereikend saldo en/of er stornering heeft plaatsgevonden, in dit geval is er ook sprake van niet-tijdige betaling, is GraydonGo gerechtigd om van de opdrachtgever te verlangen dat deze voortaan vooraf betaalt en daarvoor eventuele additionele kosten betaalt.

8.4 Indien de opdrachtgever of afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom. Indien en voor zover sprake is van een situatie, waarin vorenbedoeld percentage voor het berekenen van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zich niet laat hanteren, zullen de kosten voor voldoening buiten rechte worden berekend overeenkomstig de bestaande wet- en regelgeving, in het bijzonder het bepaalde in artikel 6:96 BW, en rechtspraak.

8.5 Indien GraydonGo hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.6 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd facturen in termijnen te betalen, tenzij GraydonGo daarin schriftelijk heeft toegestemd. Indien in de overeenkomst is vastgelegd dat het aantal aangekochte en gereserveerde eenheden door GraydonGo zal worden gefactureerd in termijnen, zal deze facturatie geschieden op vastgestelde tijdstippen. Op het moment dat de eenheden van een gefactureerde termijn voortijdig zijn verbruikt, volgt direct facturatie van de volgende termijn. GraydonGo kan ook ten aanzien van andere facturen, welke geen betrekking hebben op eenheden, schriftelijk toestemmen in betaling van de betreffende facturen in termijnen. Deze termijnen worden niet afzonderlijk gefactureerd. Uitgangspunt blijft de oorspronkelijke factuur. Indien GraydonGo heeft ingestemd met betaling van facturen ter zake afgenomen c.q. af te nemen c.q. gereserveerde eenheden dan wel enig andere factuur in termijnen en de opdrachtgever met (tijdige) betaling van één van de overeengekomen termijnen in gebreke blijft, vervalt de getroffen betalingsregeling zonder dat ingebrekestelling is vereist en is al hetgeen GraydonGo van de opdrachtgever te vorderen heeft ineens opeisbaar en door de opdrachtgever verschuldigd. Alle nog te factureren eenheden worden dan als slottermijn ineens en volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht en zijn door de opdrachtgever direct aan GraydonGo verschuldigd. GraydonGo is voorts gerechtigd tot opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien geen betaling in termijnen is overeengekomen, geldt eveneens dat bij het onbetaald laten van enige factuur van GraydonGo zowel het volledig saldo van de betreffende factuur, alsmede reeds gefactureerde en nog te factureren eenheden, alsmede al het overige hetgeen eiseres van de opdrachtgever te vorderen mocht hebben ineens opeisbaar zijn.

8.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan betalingen op te schorten, dan wel zich te beroepen op korting of verrekening, c.q. compensatie.

8.8 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de opdrachtgever tot de schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag ten laste van of surséance van betaling van de opdrachtgever, dan wel wanneer de opdrachtgever enige uit hoofde van de Wet, van de overeenkomst of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, zijn alle vorderingen van GraydonGo op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar

8.9 GraydonGo heeft het recht door de opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Voorts kan GraydonGo, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. GraydonGo kan eveneens volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente, alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door GraydonGo geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven haar eigendom, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met GraydonGo gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 9.1 vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht GraydonGo daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

9.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal te verzekeren en verzekerd te houden, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan GraydonGo ter inzage te geven. Tevens dient de opdrachtgever alle maatregelen te treffen ter voorkoming dat door derden misbruik gemaakt kan worden van GraydonGo in gebruik gekregen software.

9.5 Voor het geval GraydonGo haar in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan GraydonGo of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van GraydonGo zich (kunnen) bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10: Onderzoek en reclames

10.1 Klachten over geleverde diensten of producten, de door GraydonGo gevoerde administratie waaronder de eenhedenadministratie en de facturen, behoeven door GraydonGo slechts in behandeling te worden genomen, indien deze klachten schriftelijk zijn ingediend binnen 30 dagen na de factuurdatum, respectievelijk het verstrijken van de maand waarin de omstreden diensten of producten zijn geleverd, of waarin het omstreden aantal eenheden is verbruikt. De schriftelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GraydonGo in staat wordt gesteld adequaat te reageren.

10.2 De opdrachtgever is gehouden geleverde stoffelijke zaken bij aflevering/ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken direct schriftelijk aan GraydonGo te melden. Niet-zichtbare gebreken dienen binnen 5 dagen na ontdekking ervan te worden gemeld. Retournering van geleverde zaken kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van GraydonGo plaatshebben en onder door haar te bepalen voorwaarden.

10.3 Na het verstrijken van voormelde termijnen worden reclames door GraydonGo niet meer in behandeling genomen en wordt de opdrachtgever geacht de geleverde diensten en/of producten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

11.1 GraydonGo is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien:

de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

na het sluiten van de overeenkomst aan GraydonGo ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;

ingeval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11.2 Indien de opdrachtgever verzuimt om GraydonGo tijdig te betalen mag GraydonGo de account van de opdrachtgever blokkeren totdat de volledige betaling is ontvangen.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van GraydonGo op de opdrachtgever direct opeisbaar, inclusief de slottermijn betreffende de nog niet gefactureerde eenheden als bedoeld in artikel 8.6. Indien GraydonGo de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Ingeval GraydonGo feiten en omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever zijn gebleken, welke de goede naam van GraydonGo in diskrediet (kunnen) brengen en waardoor een voortzetting van de overeenkomst niet langer van GraydonGo verlangd kan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van GraydonGo.

11.4 Indien de overeenkomst door GraydonGo wordt ontbonden wegens feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 11.2 en deze ontbinding niet aan de opdrachtgever is te wijten, is GraydonGo gehouden het alsdan niet gebruikte deel van de vooraf aangekochte en betaalde eenheden aan de opdrachtgever te restitueren, tenzij de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens GraydonGo heeft voldaan en/of jegens GraydonGo geen recht heeft op verrekening.

11.5 GraydonGo behoudt ingeval van opschorting en ontbinding steeds het recht schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 GraydonGo is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door GraydonGo of haar medewerkers niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en de redelijke bekwaamheid, waarop door de opdrachtgever bij het uitbrengen van adviezen en/ of het uitvoeren van de opdracht door GraydonGo mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat GraydonGo voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft bedongen c.q. ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan zes maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden.

12.2 Eventuele aanspraken tot vergoeding van schade geleden als gevolg van toerekenbaar tekortschieten van GraydonGo van de opdrachtgever, in de hierboven bedoelde zin, dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn recht op vergoeding van schade heeft verwerkt.

12.3 Onder (directe) schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

de eventuele, redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming in de uitvoering van de opdracht door GraydonGo te herstellen, tenzij deze niet aan GraydonGo toegerekend kan worden;

de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.4 GraydonGo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

Artikel 13: Vrijwaringen

13.1 De opdrachtgever vrijwaart GraydonGo voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte en bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen of gegevens.

13.2 Indien de opdrachtgever aan GraydonGo informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14: Risico-overgang

14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop die zaken juridisch en/of feitelijk aan de opdrachtgever worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige contractuele verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2 Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, wordt in deze algemene voorwaarden onder overmacht verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GraydonGo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar contractuele verplichtingen na te komen, werkstakingen in de onderneming van GraydonGo worden daaronder begrepen.

15.3 GraydonGo heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst had moeten nakomen.

15.4 Partijen kunnen de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.5 Voor zoveel GraydonGo ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16: Geheimhouding

16.1 In aanvulling op artikel 4.1 geldt dat partijen verplicht zijn tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

16.2 Indien GraydonGo op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan, door de Wet of de bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is GraydonGo jegens de opdrachtgever niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wegens schending van de verplichting tot geheimhouding en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

16.3 De wederzijdse verplichting tot geheimhouding duurt ook na beëindiging van de overeenkomst voort.

Artikel 17: Intellectuele eigendom en auteursrechten

17.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt GraydonGo zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

17.2 Alle door GraydonGo verstrekte bescheiden, gegevens, materialen en dergelijke in welke uitingsvorm of verschijningsvorm dan ook zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen door hem niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GraydonGo worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte bescheiden, gegevens, materialen en dergelijke anders voortvloeit.

17.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt GraydonGo het recht de, door en bij de uitvoering van haar werkzaamheden, verkregen informatie in haar databases op te nemen en verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke gegevens ter kennis van derden worden gebracht.

17.4 De opdrachtgever garandeert te allen tijde dat het gebruik van door hem verstrekte gegevens, of anderszins, GraydonGo niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Voorts vrijwaart hij GraydonGo volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, welke derden geldend zouden kunnen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

17.5 GraydonGo vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken wegens beweerdelijk door haar gepleegde inbreuk op eigendomsrechten van derden, mits dergelijke aanspraken van derden haar direct schriftelijk gemeld worden en de opdrachtgever alle noodzakelijke medewerking verleent in het kader van door GraydonGo te ondernemen (tegen)actie(s).

Artikel 18: Niet-overname van personeel

18.1 Behoudens schriftelijke toestemming van GraydonGo zal de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van GraydonGo voor zich laten werken. Dit geldt tevens voor ondernemingen waarop GraydonGo ter uitvoering van een overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 19: Kortingen

19.1 Kortingen, van welke aard ook, gelden slechts voor de lopende contractperiode en onder voorwaarde van stipte nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle (eventueel) verleende kortingen en is de opdrachtgever aan GraydonGo de bruto prijzen verschuldigd.

Artikel 20: Geschillen

20.1 Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter in de vestigingsplaats van GraydonGo bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft GraydonGo het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21: Toepasselijk recht

21.1 Op elke overeenkomst tussen GraydonGo en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

22.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33294322.

22.2 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de opdrachtgever bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de opdrachtgever.

Aanvullende voorwaarden: Bedrijfsinformatie

1.1 Onder geen enkele omstandigheid zal de opdrachtgever van GraydonGo verlangen aan haar of aan derden de bronnen te noemen, waaruit GraydonGo gegevens heeft geput. Het staat de opdrachtgever, in het algemeen, niet vrij om van GraydonGo een toelichting te vorderen op de wijze waarop GraydonGo heeft gemeend aan een aanvaarde opdracht te moeten voldoen, dan wel te verlangen dat GraydonGo voor wat betreft in een rapport neergelegde conclusies, opties en bevindingen, meer argumentatie geeft dan zij noodzakelijk acht. De opdrachtgever garandeert dat derden die hij van door GraydonGo verstrekte gegevens op de hoogte heeft gesteld, zich jegens GraydonGo zullen gedragen overeenkomstig het gestelde in dit artikel.

1.2 Kosten verbonden aan het bewerken van door de opdrachtgever aan GraydonGo ter verwerking verstrekte gegevens, of verbonden aan de overdracht van gegevens door GraydonGo aan de opdrachtgever, mogen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Het ten behoeve van de opdrachtgever vermelden, groeperen en op informatiedragers plaatsen van gegevens, alsmede de kosten van de gebruikte informatiedragers, mogen eveneens aan de opdrachtgever worden doorberekend.

1.3 Opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat voor de diensten en producten van GraydonGo gebruik wordt gemaakt van informatie die gebaseerd is op en bestaat uit gegevens die door derden aan GraydonGo zijn geleverd of anderszins publiekelijk voorhanden zijn en dat GraydonGo niet in staat is om de juistheid en/of de volledigheid van dergelijke gegevens te controleren of te verifiëren. Dienovereenkomstig, terwijl GraydonGo ermee instemt alle redelijke zorg en deskundigheid te betrachten bij de verzameling en collationering van de gegevens, geeft GraydonGo anderszins geen garantie aangaande de juistheid of geschiktheid van de gegevens en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheid, onvolledigheid, of andere onvolkomenheid in de door haar geleverde diensten en producten.

1.4 GraydonGo behoudt zich het recht voor om de voorwaarden/criteria van het open profiel en financieel gezond certificaat, of vergelijkbare producten, tussentijds aan te passen. GraydonGo is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van deze aanpassing.

1.5 GraydonGo hanteert een fair use policy wanneer de opdrachtgever kredietlimieten en/of kredietinformatierapporten (hierna gezamenlijk “Checks” te noemen) op bedrijven afneemt van GraydonGo. Op basis van deze fair use policy mag de opdrachtgever maximaal 300 Checks op bedrijven per jaar aanvragen.